Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

 • Správce osobních údajů Holmtec s.r.o., IC 274 86 93, se sídlem Horní Staré Město 698, 54102, Trutnov, Česká Republika, (dále jen "správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Správce sromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení GDPR"). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
 • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.holmtec.cz (dále jen "internetové stránky").
 • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje za účelem uvedeným níže:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3. Účel zpracování údajů

 • plnění smluvního vztahu - vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy a podobně.

 • zasílání obchodního sdělení a nabídka produktů a služeb - zasílání obchodích nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru

 • statistické účely - anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkých, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah.

 • oprávněný zájem - účinná obhajoba v případě sporu. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší. Chceme se bránit maření takové činnosti. Proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný.

 • plnění dalších zákonných povinností - poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

4. Délka zpracování údajů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného prváního jednání a to minimálně po dobu vyřízení poptávky nebo objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

5. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, necat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protoprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování.

 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy.

 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem nebo důvod pro zpracování, který převačuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami.

 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Předávání do třetích zemí

 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Identifikace a kontaktní údaje správce osobních údajů:

HolmTec, s.r.o.
Horní Staré Město 698
54102, Trutnov
Česká Republika

IČ: 274 86 93
DIČ: CZ27486893

Spisová značka:
C 21897 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové


č.ú.: 213837170/0300 - ČSOB Trutnov
DUNS: 495492539
IBAN: CZ97 0300 0000 0002 1383 7170
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

eu